Zgłoszenia do Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. Stopni Specjalizacji Zawodowej Pracowników Socjalnych

Do 8 listopada 2012 r.  można zgłaszać kandydatów do Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. Stopni Specjalizacji Zawodowej Pracowników Socjalnych.

Regionalna Komisja składa się z nie więcej niż 5 członków. W skład Regionalnej Komisji wchodzą specjaliści z zakresu pracy socjalnej lub pomocy społecznej posiadający: doświadczenie w kształceniu lub doskonaleniu zawodowym pracowników socjalnych lub staż zawodowy w instytucjach i podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej.

Do zadań Regionalnych Komisji Egzaminacyjnych należy:

1) przeprowadzanie postępowania w zakresie nadawania stopni specjalizacji zawodowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych, ubiegających się o  I stopień specjalizacji zawodowej;
2) nadawanie I stopnia specjalizacji zawodowej;
3) prowadzenie rejestru wydanych dyplomów;
4)opracowywanie informacji, opinii i wniosków dotyczących I stopnia specjalizacji zawodowej dla Komisji oraz dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Pisemne zgłoszenia na załączonym formularzu zgłoszeniowym należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego ul K. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok lub Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok.

Dodatkowych informacji udziela Pani Alina Pyłkowska tel. 85 6654 206 lub alina.pylkowska@umwp-podlasie.pl

Załączniki do treści