Konkurs na wyłonienie podmiotu do realizacji działań projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”

Zarząd Województwa Podlaskiego
ogłasza otwarty konkurs

na wyłonienie podmiotu do realizacji działań projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”

 

„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”  jest jednym z zadań realizowanego przez Województwo Podlaskie projektu wspófinansowanego w ramach Osi priorytetowej V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działania V.2 Trasy rowerowe – komponent promocja tras rowerowych.

 

 1. Do zakresu zadań partnera wyłonionego w ramach konkursu należeć będzie:
 1. wyznaczenie i oddelegowanie osoby do pełnienia funkcji Konsultanta Regionalnego,
 2. koordynacja przepływu informacji na poziomie lokalnym, z uwzględnieniem innych partnerów regionalnych zaangażowanych do realizacji Projektu, w szczególności partnerów komponentu infrastrukturalnego,
 3. przygotowanie na wniosek Partnera regionalnych baz danych niezbędnych do sprawnej realizacji Projektu oraz przekazywania i konsultowania wszelkich niezbędnych opracowań marketingowych w zakresie rozwoju turystyki w regionie,
 4. konsultacje przygotowywanych materiałów do emisji (spoty, filmy, plansze sponsorskie, audycje radiowe, wydarzenia promocyjne w Internecie itp.),
 5. konsultacje merytoryczne w zakresie wydawnictw promocyjnych, działań niestandardowych (wybór szaty graficznej, dobór fotografii, korekta treści itp.),
 6. wsparcie w przygotowaniu i realizacji spotkań informacyjnych, szkoleń, warsztatów oraz uczestnictwa we wspólnych pracach inicjowanych przez Partnera,
 7. wsparcie w koordynacji wydarzeń promocyjnych odbywających się na terenie danego regionu (imprezy dedykowane rowerzystom, targi, wydarzenia promocyjne, wizyty studyjne dziennikarzy itp.),
 8. czynne uczestnictwo w pracach na rzecz wdrożenia działań wspierających rozwój produktu turystycznego, w szczególności uczestnictwa w naradach roboczych, objazdach, komisjach odbiorowych,
 9. wsparcie w administrowaniu dedykowanym Portalem turystycznym oraz pozostałymi narzędziami promocji w Internecie, przewidzianymi do realizacji w Projekcie,
 10. ponoszeniu i rozliczania wydatków kwalifikowalnych w zakresie powierzonych działań w Projekcie,
 11. monitorowanie procesu inwestycyjnego oraz uczestnictwa w działaniach marketingowych, mających na celu tworzenie spójnych komunikatów informacyjno-promocyjnych,
 12. archiwizowanie na informatycznych nośnikach danych i przechowywania w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji wszelkich danych związanych z realizacją Projektu w zakresie prowadzonych przez siebie działań, przez okres co najmniej 5 lat od daty zamknięcia Programu,
 13. współpraca z upoważnionymi instytucjami krajowymi i Unii Europejskiej w zakresie kontroli prawidłowej realizacji Projektu,
 14. udostepnienie na pisemne żądanie Partnera wszelkich sporządzonych dokumentów związanych z realizacją powierzonych zadań w Projekcie w terminie nie dłuższym niż 6 dni od daty otrzymania żądania.

 

 1. Przy wyborze podmiotu oceniane będzie:
 1. doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,
 2. zgodność działania potencjalnego podmiotu z celami partnerstwa,
 3. oferowany potencjał kadrowy wskazany do realizacji działań,
 4. dotychczasowa współpraca z Partnerem.

 

 1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 

 1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru z okresu nie późniejszego niż 3 miesiące przed dniem złożenia oferty lub inny dokument potwierdzający formę i charakter prowadzone działalności wraz z danymi osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych; w przypadku załączeniu dokumentu stanowiącego o podstawie działalności podmiotu, który nie zawiera wyszczególnionego składu osobowego członków wchodzących w skład zarządu podmiotu, należy dołączyć uchwałę podmiotu bądź inny obowiązujący dokument stanowiący o składzie członków zarządu podmiotu,
 2. statut oferenta lub regulamin wewnętrzny określający cele i zakres przedmiotowy działalności oferenta,
 3. pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby nieujawnione w dokumentach, o których mowa w pkt 1,
 4. dokumenty na potwierdzenie realizacji projektów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1,
 5. oświadczenie o zapoznaniu się z regulacjami mającymi zastosowanie przy realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Rozwój polski Wschodniej zawartymi na stronie http://www.polskawschodnia.gov.pl,
 6. informację o posiadanych zasobach technicznych, organizacyjnych i kadrowych zapewniających wykonanie Projektu.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert 

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem  na kopercie  „Nabór podmiotu do projektu Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” NIE OTWIERAĆ należy złożyć w terminie 21 dni od dnia ukazania ogłoszenia: osobiście w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.30 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 
Sekretariat Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki,
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu, zawierające komplet wymaganych dokumentów.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

 1. wyboru tylko jednego podmiotu
 2. unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Wynik konkursu zostanie podany do publicznej wiadomości w formie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego - w dziale Konkursy pod adresem: http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/ w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.

 

 

Załączniki do treści