Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie formatów

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku na platformie ePUAP uruchomił Elektroniczna Skrzynkę Podawczą zwaną dalej ESP, której podstawowym zadaniem jest umożliwienie przekazywania informacji w formie elektronicznej podmiotom publicznym przy wykorzystaniu ogólnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

ESP jest podstawowym komponentem systemu informatycznego spełniającym wymogi rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno – technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200, poz. 1651) wydanego na podstawie art. 16 ust 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565).

 

W celu złożenia dokumentu drogą elektroniczną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, należy kliknąć tutaj

Następnie wypełnić stosowny formularz online dołączając dokument(-y) elektroniczne.

 

Maksymalny rozmiar przesyłanego elektronicznie wniosku wraz z załącznikami nie może przekraczać wielkości 5 MB

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępnienia formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2011 nr 206 poz. 1216) Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku akceptuje następujące formaty elektroniczne wymienione w powyższym rozporządzeniu (m.in. txt, rtf, pdf, doc, odt, jpeg, gif, tiff, zip, ...).

 

W kolejnym kroku należy wypełniony formularz z załączonymi dokumentami podpisać bezpiecznym podpisem weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub ważnego profilu zaufanego.

Pismo można wnieść do Urzędu osobiście zapisane na następujących nośnikach:

  1. Nośnik typu CD/DVD
  2. PenDrive - ze złączem USB

Akceptowalne rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru to pendrive lub płyta CD-RW.

Doręczenie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych może być potwierdzone dokumentem w postaci papierowej sporządzonym przez adresata.

Urzędowe Poświadczenie Odbioru generowane na platformie Cyfrowego Urzędu jest zgodne z wymaganiami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno – technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr. 200, poz. 1651).


Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest elementem składowym platformy CUWP która zapewnia otrzymanie urzędowego poświadczenia odbioru na skrzynkę nadawcy lub adres e-mail podany podczas wysyłania dokumentu.