Zarządzenie Nr S/68/07 Sejmiku Województwa Podlaskiego Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Podlaskiego

ZARZĄDZENIE NR S/68/07

z dnia 18 maja 2007 r.

OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA – SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu do sporządzania tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

Na podstawie art. 18 pkt 20 w związku z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1206 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658), oraz z  § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222, Nr 160, poz. 1343, z 2006 r. Nr 38, poz. 261) , zarządza się, co następuje:

§ 1.Uzgadnia się wartość jednego punktu do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku w wysokości 6,00 zł.

§ 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2007 roku.