Zarządzenie Nr S/67/07 Sejmiku Województwa Podlaskiego Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Podlaskiego

ZARZĄDZENIE NR S/ 67/07

OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW
SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA - SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 18 maja 2007r

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2007 r

Na podstawie art.18 pkt.6 w związku z  art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1590; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 153 poz.1271   i Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 162 poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz.1206) oraz art. 165 ust. 1 ustawy z 30 czerwca  2005r. o finansach publicznych (Dz.U.  Nr 249 poz.2104, Nr 169 poz.1420 oraz z 2006r Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217, Nr 170 poz.1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz.1832),  Sejmik Województwa Podlaskiego zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 3.900 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 52.107.495 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1.Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 550.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększyć wydatki budżetu  o kwotę 812.769  zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Dokonać zmian w załączniku 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009” oraz  w załączniku Nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2007r.” do Zarządzenia Nr S/32/07 z dnia 30 marca 2007 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4  do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do Zarządzenia Nr S/32/07 z dnia 30 marca 2007 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 5  do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2007 r” do Zarządzenia Nr S/32/07 z dnia 30 marca 2007 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 6  do niniejszego zarządzenia.
§ 6. Dokonać zmian w załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007r” do Zarządzenia Nr S/32/07 z dnia 30 marca 2007 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 7  do niniejszego zarządzenia.
§ 7. Dokonać zmian w załączniku Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007r”  oraz w załączniku Nr 8 „Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007r”  do Zarządzenia Nr S/32/07 z dnia 30 marca 2007 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 9 do niniejszego zarządzenia.
§ 8. Dokonać zmian w załączniku Nr 11 „Dotacje celowe na zadania własne województwa realizowane przez podmioty należące i nienależąće do sektora finansów publicznych w 2007r” do Zarządzenia Nr S/32/07 z dnia 30 marca 2007 roku zgodnie z załącznikiem Nr  10 do niniejszego zarządzenia.
§ 9. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego zarządzenia.
§ 10. Budżet Województwa po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:
1. Dochody budżetu: 292.931.493 zł, w tym:
1) Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” po zmianach – 28.193.957 zł
2) Dział 150 „Przedtwórstwo przemysłowe” po zmianach – 13.173.811 zł
3) Dział 600 „transport i łączność” po zmianach – 10.231.181 zł
4) Dział 730 „Nauka” po zmianach – 2.501.542 zł
5) Dział 750 „Administracja publiczna” po zmianach – 20.948.764 zł
6) Dział 803 „Szkolnictwo wyższe” po zmianach – 754.616 zł
7) Dział 851 „Ochrona zdrowia” po zmianach – 3.630.434 zł
8) Dział 852 „Pomoc społeczna” po zmianach – 2.865.634 zł
9) Dzial 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” po zmianach –29.904.291 zł
10) Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” po zmianach – 4.079.123 zł
11) Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” po zmianach – 1.603.402 zł
2. Wydatki budżetu –  351.460.237 zł, w tym:
1) Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” po zmianach – 33.325.811 zł
2) Dział 150 „Przedtwórstwo przemysłowe” po zmianach – 13.744.065 zł
3) Dział 730 „Nauka” po zmianach – 4.781.811 zł
4) Dział 750 „Administracja publiczna” po zmianach – 42.708.674 zł
5) Dział 757 „Obsługa długu publicznego” po zmianach- 11.150.731 zł
6) Dział 803 „Szkolnictwo wyższe” po zmianach – 1.449.892 zł
7) Dział 851 „Ochrona zdrowia” po zmianach – 6.519.000 zł
8) Dział 852 „Pomoc społeczna” po zmianach – 3.813.130 zł
9) Dzial 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” po zmianach – 34.481.402 zł
10) Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” po zmianach – 3.752.042 zł
11) Dział  921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” po zmianach – 53.101.822 zł
3. Deficyt budżetu województwa w wysokości 58.528.744 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie 8.422.408 zł
2) zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 50.088.036 zł
3) wolnych środków w kwocie 18.300 zł
§ 11. Wykonanie zarządzenia powierza się Zarządowi Województwa.
§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załączniki do treści