Zarządzenie Nr S/66/07 Sejmiku Województwa Podlaskiego Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Podlaskiego

Zarządzenie Nr S/66/07

z dnia 18 maja 2007 r.

Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa - 
Sejmiku Województwa Podlaskiego


w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIII/163/2000 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 maja 2000r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Na podstawie art. 18 pkt 20, w związku z art. 8 ust 1 oraz w związku z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, zm. Dz.U 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006r. Nr 126, poz.875, Nr 227 poz. 1658), art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249. poz. 1832), zarządza się, co następuje:

§ 1. W statucie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXIII/163/2000 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 maja 2000r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXVII/213/2000 z dnia 25 września 2000r., Nr XLVII/387/02 z dnia 29 stycznia 2002r., Nr VII/58/03 z dnia 29 kwietnia 2003r., Nr XIX/210/04 z dnia 21 czerwca 2004r, Nr XVI/303/05 z dnia 21 marca 2005r., Nr XXXII/402/05 z dnia 07 listopada 2005r. oraz Uchwały Nr III/14/06 z dnia 9 stycznia 2007r., wprowadza się następujące zmiany:
W § 2:
1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
 „4. Oddział Terenowy WUP w Łomży obejmuje obszarem swego działania powiaty:  Grajewo, Kolno, Łomża łącznie z miastem na prawach powiatu, z zastrzeżeniem ust. 4 a.”
2) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w następującym brzmieniu: ”4a. W zakresie spraw związanych z zastępczą służbą poborowych oraz w zakresie realizacji usług związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego Oddział Terenowy WUP w Łomży obejmuje obszarem swego działania powiaty: Grajewo, Kolno, Łomża łącznie z miastem na prawach powiatu, Wysokie Mazowieckie i Zambrów.”

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.