Zarządzenie Nr S/64/07 Sejmiku Województwa Podlaskiego Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Podlaskiego

ZARZĄDZENIE  NR S/64/07

z dnia 18 maja 2007 r.

OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA- SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku 

Na podstawie art. 18 pkt 20 w związku z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1206 i z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658) oraz art. 39 ust. 2  i ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89), zarządza się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się zmianę w statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku, uchwaloną przez Radę Społeczną uchwałą nr 5/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 roku polegającą na skreśleniu w § 10 dz. II pkt. 23.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.