Zarządzenie Nr S/63/07 Sejmiku Województwa Podlaskiego Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Podlaskiego

ZARZĄDZENIE NR S/63/07

z dnia 18 maja  2007 r.

OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA – SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

zmieniające uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej o zasięgu wojewódzkim

Na podstawie art. 18 pkt 20 w związku z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1206 i z 2006 r. Nr 126, poz. 875i Nr 227, poz. 1658) oraz art. 45 ust. 1 pkt 2 lit. „c” ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89), zarządza się co następuje:

§ 1. W § 1 uchwały nr XXXVIII/493/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej o zasięgu wojewódzkim, zmienionej zarządzeniem nr S/37/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r. Osoby Pełniącej Funkcę Organów Samorządu Województwa – Sejmiku Województwa Podlaskiego, zarządzeniem nr S/49/07 z dnia 24 kwietnia 2007 r. oraz zarządzeniem nr S/55/07 z dnia 30 kwietnia 2005 r., w pkt 3 lit. „a” i  „b” otrzymują brzmienie:
„a) Pana Jana Franciszka Grajpera,
  b) Pana Józefa Chojnowskiego”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.