Zarządzenie Nr S/62/07 Sejmiku Województwa Podlaskiego Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Podlaskiego

ZARZĄDZENIE NR S/62/07

z dnia 18 maja 2007 r.

OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA – SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr S/54/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r. Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa – Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Na podstawie art. 8 ust. 1, art. 18 pkt 19a w związku z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzą dzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz.875, Nr 227, poz. 1658), art. 21 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 179, poz. 1487, Nr 164, poz. 1366, Nr 180, poz. 1493, 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1382, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832), zarządza się, co nastepuje:

§ 1. W Statucie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr S/54/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa – Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 kwietnia 2007 r. wprowadza się nastepujące zmiany:
1)w § 4 skreśla się pkt 9),
2)w § 5 dodaje się ust. 5 w brzmieniu
„5. Dyrektor może, za zgodą Zarządu Województwa Podlaskiego, powołać Zastępcę Dyrektora i ustalić jego zakres odpowiedzialności”.
3)§ 8 ust. 1. otrzymuje brzmienie:
„1. Działalność Ośrodka finansowana jest z budżetu Województwa Podlaskiego”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.