Zarządzenie Nr S/61/07 Sejmiku Województwa Podlaskiego Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Podlaskiego

ZARZĄDZENIE NR S/61/07

z dnia 18 maja 2007 r.

OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA – SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

w sprawie udzielania dotacji w 2007 roku na realizację zadania o charakterze wojewódzkim w zakresie „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2006-2008” przez zakłady opieki zdrowotnej, których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Podlaskiego,  sposobu jej rozliczenia oraz kontroli zadania.

Na podstawie art. 18 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1206 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658), art. 55 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t j. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89), Uchwały Nr XXXVII/471/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 10 kwietnia 2006 roku w sprawie „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2006-2008”, zarządza się co następuje:

§ 1.

Uprawnione do ubiegania się o udzielenie dotacji na realizację zadania o charakterze wojewódzkim są zakłady opieki zdrowotnej, których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Podlaskiego.

§ 2.

Określa się zadania objęte „Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2006-2008”, do realizacji w 2007 roku przez zakłady opieki zdrowotnej, których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Podlaskiego, wraz z wysokością środków finansowych przeznaczonych  na ich realizację:
1) podnoszenie standardu placówek lecznictwa odwykowego –  374 300,00 zł,
2) podnoszenie kwalifikacji kadry lecznictwa odwykowego –  100 000,00 zł,
3) realizacja programów terapeutycznych skierowanych do osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz osób współuzależnionych – 90 000,00 zł.

§ 3.

1. Podmiot zainteresowany udzieleniem dotacji składa wniosek do Zarządu Województwa Podlaskiego, zawierający projekt zadania. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Termin składania wniosków o udzielenie dotacji w ramach zadań wymienionych w § 2 ustala się do dnia  15 czerwca 2007 roku.
3. Przyznanie dotacji następuje na zasadzie wspierania wykonywania zadania o charakterze wojewódzkim zgodnie z art. 55 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej w trybie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dotację na realizację zadania udziela się po uprzednim rozpatrzeniu wniosków pod kątem:
1) stopnia realizacji zadań wymienionych w § 2,
2) oceny merytorycznej zadania,
3) kosztów realizacji zadania,
4) oceny dotychczasowej współpracy z administracją publiczną.

§ 5.

Przekazanie Podmiotowi udzielonej dotacji oraz jej rozliczenie i kontrola następuje na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Podmiotem.

§ 6.

Podmioty, którym udzielono dotacji zobowiązane są do złożenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wykonania zadania sprawozdanie, które powinno zawierać:
1) sprawozdanie merytoryczne z wykonania zadania z oceną dotyczącą skuteczności realizacji zakładanych celów. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
2) rozliczenie finansowe dotowanego zadania z zestawieniem dowodów księgowych.

§ 7.

Zarząd Województwa Podlaskiego dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania o charakterze wojewódzkim, a w szczególności:
1) stanu realizacji zadania,
2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
3) prawidłowości wykorzystania środków finansowych otrzymanych na realizację zadania,
4) prowadzenia odpowiedniej dokumentacji określonej w przepisach prawa
i w postanowieniach umowy.

§ 8.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 


 

Załączniki do treści