Zarządzenie Nr S/60/07 Sejmiku Województwa Podlaskiego Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Podlaskiego

ZARZĄDZENIE NR S/60/07

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ
ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 18 maja 2007 roku

zmieniające uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku w ponadgimnazjalną szkołę policealną o nazwie Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku.

Na podstawie art. 2c ust. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96, z 2000 r. Dz. U. Nr 12, poz. 136, Nr 122, poz. 1312, Nr 104, poz. 1104, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1644, Nr 147, poz. 1644) oraz art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273,poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 137, poz. 1304, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273) w związku z art. 18 pkt 20 w związku z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126 poz.875), Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/315/05 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku w ponadgimnazjalną szkołę policealną o nazwie Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ponadgimnazjalna szkoła policealna jest szkołą publiczną przeznaczoną dla młodzieży i dorosłych o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, której ukończenie umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.