Zarządzenie Nr S/59/07 Sejmiku Województwa Podlaskiego Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Podlaskiego

ZARZĄDZENIE NR S/59/07

OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW
SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA -SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 17 maja 2007r

w sprawie pomocy finansowej Gminie Suchowola

Na podstawie art.18 pkt.20 i art.8a w związku z  art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1590; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 153 poz.1271   i Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 162 poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz.1206) oraz art. 175 ust. 2 ustawy z 30 czerwca  2005r. o finansach publicznych (Dz.U.  Nr 249 poz.2104 oraz z 2006r Nr 45 poz.319, Nr 45 poz.708, Nr 170 poz.1217, Nr 170 poz.1218),  Sejmik Województwa Podlaskiego zarządza co następuje:

§ 1. 1. Udziela się pomocy finansowej Gminie Suchowola w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), z przeznaczeniem na pomoc poszkodowanym przez wichurę w dniu 11 maja 2007r.
2. Przekazanie środków na realizację pomocy, o której mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie stosownej umowy.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.