Zarządzenie Nr S/58/07 Sejmiku Województwa Podlaskiego Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Podlaskiego

Zarządzenie Nr S/58/07

z dnia 12 maja 2007 r.

OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA – SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

w sprawie podwyższenia kapitału spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży poprzez objęcie przez Województwo Podlaskie nowych akcji

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. „e”, w związku z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658) zarządza się co następuje:

§ 1. Postanawia się podwyższyć kapitał spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży poprzez objęcie 1500 nowych akcji o wartości nominalnej 100,- zł. (słownie złotych: sto) każda, o łącznej wartości 150.000,- zł. (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.