Zarządzenie Nr S/57/07 Sejmiku Województwa Podlaskiego Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Podlaskiego

ZARZĄDZENIE  NR S/57/07

z dnia  12 maja  2007 roku

OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA – SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

zmieniające uchwałę w sprawie nadania statutu Teatrowi  Dramatycznemu
im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

 Na podstawie art. 18 pkt 20 w związku z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i  Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658) oraz  § 10 pkt 2 Statutu Województwa Podlaskiego, w związku z  art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2981, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658), uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XVI/159/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie nadania statutu Teatrowi Dramatycznemu im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, wprowadza się następujące zmiany:
1)tytuł  uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie nadania statutu Teatrowi Dramatycznemu im.  Józefa Piłsudskiego w Białymstoku”,
2)§ 1 otrzymuje brzmienie: „Nadaje się statut Teatrowi Dramatycznemu im.  Józefa Piłsudskiego w Białymstoku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały”,
3)w statucie Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, stanowiącym załącznik do uchwały:
a) nazwa statutu otrzymuje brzmienie: „STATUT TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W BIAŁYMSTOKU”,
b) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1 Teatr Dramatyczny im.  Józefa Piłsudskiego w Białymstoku, zwany dalej „Teatrem”, jest wojewódzką samorządową instytucją kultury, działającą w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami),
2) niniejszego statutu.”

§ 2.  Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.