Zarządzenie Nr S/56/07 Sejmiku Województwa Podlaskiego Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Podlaskiego

ZARZĄDZENIE Nr S/56/07

z dnia 30 kwietnia 2007 r.

OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA –
SEJMIKU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Podlaskie z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, a także do udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności

Na podstawie art. 18 pkt 20 w związku z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658) i art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249, poz. 1832) uchwala się co następuje:

§ 1.Zarządzenie określa szczegółowe zasady i tryb umarzania oraz odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty wierzytelności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Podlaskie z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

§ 2. Należności pieniężne mogą być umarzane w części lub w całości, w przypadku ich całkowitej nieściągalności, jeżeli wystąpi jedna z następujących przesłanek:

1) dłużnik – osoba fizyczna zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym umorzenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

2) dłużnik został wykreślony z właściwego rejestru, przy jednoczesnym braku majątku podlegającego egzekucji, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

3) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe ze względu na brak majątku wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego,

4) zastosowane zostały umorzenia w ramach zawartego postępowania układowego lub naprawczego z wierzycielami dłużnika,

5) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się   kwoty   wyższej   od   kosztów  dochodzenia   i   egzekucji   tej   należności   lub postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne,

6) należność główna jest mniejsza bądź równa pięciokrotnej kwocie najniższej opłaty stosunkowej w sprawach cywilnych o prawa majątkowe.

§ 3. l. Umarzanie należności, gdy oprócz dłużnika głównego zobowiązane są inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umarzania zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych;

2. Umarzanie należności, za którą dłużnicy  odpowiedzialni  są solidarnie,  może nastąpić, jeżeli okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników solidarnych.

§  4. W  przypadkach  uzasadnionych  względami   społecznymi   lub  gospodarczymi,można na wniosek dłużnika, odroczyć termin zapłaty całości lub części należności  lub rozłożyć spłatę całości lub części należności na raty, biorąc  pod uwagę udokumentowane możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 5. Do umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności uprawniony jest Dyrektor samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 6. Dyrektor samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej dokonuje każdorazowo umorzenia po sporządzeniu protokołu – zgodnie z przepisami ustawy
o rachunkowości i właściwymi przepisami podatkowymi.

§ 7. Zarządzenia nie stosuje się do należności przypadających samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których zasady i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty określają odrębne przepisy.

§ 8. 1. Dyrektor samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedstawia Zarządowi Województwa Podlaskiego sprawozdanie dotyczące umorzonych należności w poprzednim roku oraz zastosowanych innych ulg, udzielonych w trybie niniejszego zarządzenia, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do zarządzenia.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. l, sporządzane jest według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


 

Załączniki do treści