Zarządzenie Nr S/54/07 Sejmiku Województwa Podlaskiego Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Podlaskiego

ZARZĄDZENIE NR S/54/07

z dnia 27 kwietnia 2007 r.

OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJE ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA –SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w BiałymstokuNa podstawie art. 8 ust. 1, art. 18 pkt 19a w związku z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 czewrca 1998 r. o samorzadzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz.875, Nr 227, poz. 1658), art. 21 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 179, poz. 1487, Nr 164, poz. 1366, Nr 180, poz. 1493, 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1382, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832), zarządza się co nastepuje:

§ 1. Tworzy się wojewódzką jednostkę organizacyjną – jednostkę budżetową o nazwie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, zwany dalej „ROPS-em”.

§ 2. Pracownicy dotychczasowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku stają się pracownikami jednostki, o której mowa w ust. 1, z dniem jej utworzenia.

§ 3.
1.ROPS będzie wykonywał zadania w zakresie polityki społecznej, a w szczególności:
a) pomocy społecznej,
b) profilaktyki i rowiązywania problemów alkoholowych i narkomanii,
c) przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
d) rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
e) świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
f)  przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2.Szczegółowy zakres zadań ROPS-u określa Statut.

§ 4.Nadaje się ROPS Satut, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.Wykonanie Zarządzenia powierza się Osobie Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa – Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 6. Zarzadzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załączniki do treści