Zarządzenie Nr S/53/07 Sejmiku Województwa Podlaskiego Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Podlaskiego

Zarządzenie NR S/ 53 /07

z dnia 25 kwietnia 2007 r.
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA –
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

zmieniające uchwałę w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu przyznawania oraz noszenia


Na podstawie art. 18 pkt 20 w związku z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206) oraz art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz.130, z 1998 r. Dz. U.Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120,poz. 1268, z 2001 r. Nr 123,poz. 1353), uchwala się, co następuje :

§ 1

Regulamin Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego stanowiący załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/510/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu przyznawania oraz noszenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 §  2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.          

  

 

Załączniki do treści