Zarządzenie Nr S/52/07 Sejmiku Województwa Podlaskiego Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Podlaskiego

ZARZĄDZENIE NR S/52/07

OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA -
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji do Spraw Referendum

Na podstawie art. 18 pkt 20 w związku z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 rokuo samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271,  Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Dz.U.Nr 126, poz.875, Nr.227, poz. 1658) iart. 49 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym  (Dz.U.Nr.88,poz.  985, z 2002 r. Dz.U.Nr 23, póz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, póz. 1271,  z 2004 r.Dz.U.Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Dz.U.Nr 175, poz. 1457) zarządza się co następuje:

§ l. W  celu przeprowadzenia  oraz  ustalenia  i   ogłoszenia  wyników  referendumwojewódzkiego  zarządzonego na dzień 20 maja 2007  r. w sprawie przebiegu obwodnicyAugustowa, powołuje się Wojewódzką Komisję do Spraw Referendum w składzie:

 l) Arkadiusz Jaboński,

 2) Bogumiła Karniewicz,

 3) Stanisław Kulesza,

 4) Andrzej Młyńczyk,

 5) Andrzej Stypułkowski,

 6) Mirosław Trzaska,

 7) Ryszard Woronowicz,

 8) Agnieszka Zdrojewska,

 z siedzibą w Białymstoku ul. Kard.  S.Wyszyńskiego 1.

§ 2. Zarządzenie podaje się do publicznej  wiadomości poprzez  ogłoszenie w  prasie codziennej oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wojewódzkiej Komisji do Spraw Referendum.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.