Zarządzenie Nr S/50/07 Sejmiku Województwa Podlaskiego Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Podlaskiego

ZARZĄDZENIE  NR S/50/07

z dnia 24 kwietnia 2007 r.
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA-
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

Na podstawie art. 18 pkt 20 w związku z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1206 i z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658) oraz art. 39 ust. 2  i ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89), zarządza się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się zmiany w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, uchwalone przez Radę Społeczną uchwałą nr 4/2007 z dnia 27 marca 2007 r.:
1) § 34 otrzymuje brzmienie:
„§ 34. Zakład może otrzymywać dotacje na:
1) realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia,
2) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,
3) remonty, inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego,
4) cele szczególne określone w odrębnych przepisach.”
2) § 35 otrzymuje brzmienie:
„§ 35. Zakład może uzyskiwać środki finansowe:
1) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych na podstawie umowy (chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej),
2) na realizację programów zdrowotnych w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne, w tym na niezbędne do ich wykonania wydatki inwestycyjne lub zakup specjalistycznych wyrobów medycznych, na podstawie umowy i w zakresie w niej określonym,
3) na realizację programów współfinansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej,
4) z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż wymieniona w pkt 1 i 2 – jeżeli statut Zakładu przewiduje prowadzenie takiej działalności,
5) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego,
6) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.