Zarządzenie Nr S/48/07 Sejmiku Województwa Podlaskiego Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Podlaskiego

ZARZĄDZENIE NR S/48/07

OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW
SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA -
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2007r

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2007 r


Na podstawie art.18 pkt.6 w związku z  art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1590; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 153 poz.1271   i Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 162 poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz.1206) oraz art. 165 ust. 1 ustawy z 30 czerwca  2005r. o finansach publicznych (Dz.U.  Nr 249 poz.2104 oraz z 2006r Nr 45 poz.319, Nr 45 poz.708, Nr 170 poz.1217, Nr 170 poz.1218),  Sejmik Województwa Podlaskiego zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 14.264 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 1.864.264 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. Zwiększyć wydatki budżetu  o kwotę 1.850.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Budżet Województwa po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:
1. Dochody budżetu: 240.508.298 zł w tym:
1) Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” po zmianach –3.066.628 zł
2. Wydatki budżetu –  350.877.868 zł,w tym:
1) Dział 750 „Administracja publiczna” po zmianach – 42.826.945 zł
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Zarządowi Województwa.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki do treści