Zarządzenie Nr S/47/07 Sejmiku Województwa Podlaskiego Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Podlaskiego

ZARZĄDZENIE NR S /47/07

OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 20 kwietnia 2007 r.

 

w sprawie skargi na udzieloną przez Marszałka Województwa Podlaskiego odpowiedź na skargę dotyczącą przeprowadzania egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Białymstoku.

Na podstawie art. 18 pkt 20 w związku z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,  poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz.1658) w związku z art. 229 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr. 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 169, poz. 1387, Nr 153, poz. 1271 z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660 z 2004 r. Nr 162,  poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, Nr 64, poz. 565) zarządzam co następuje:


§ 1. Postanawiam uznać skargę dotyczącą zarzutów wobec Marszałka Województwa Podlaskiego za bezzasadną.

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Załączniki do treści