Zarządzenie Nr S/46/07 Sejmiku Województwa Podlaskiego Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Podlaskiego

ZARZĄDZENIE NR S/46/07

OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA – SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 13 kwietnia 2007 r.

o przeprowadzeniu referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa

Na podstawie art. 18 pkt 20 w związku z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658) i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. Nr 88, poz. 985, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i z 2005 r. Nr 175, poz. 1457)  zarządza się, co następuje:
§ 1. Postanawia się zarządzić referendum wojewódzkie w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa na wniosek Zarządu Okręgowego Prawo i Sprawiedliwość Okręg Nr 24 – Białystok.
§ 2. Pytanie w referendum ma następujące brzmienie:
„Czy jest Pan/Pani za utrzymaniem lokalizacji przebiegu obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej S8, określonej w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego uchwalonym uchwałą nr IX/80/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2003 r., zgodnie z projektem zatwierdzonym decyzją Wojewody Podlaskiego?”.
§ 3. Termin przeprowadzenia referendum wyznacza się na dzień 20 maja 2007 r.
§ 4. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 5. Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum określa załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Osoba Pełniąca Funkcję Organów Samorządu Województwa –
Sejmiku Województwa Podlaskiego
Jarosław Schabieński

 

 

 

Załączniki do treści