Zarządzenie Nr S/45/07 Sejmiku Województwa Podlaskiego Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Podlaskiego

ZARZĄDZENIE NR S/45/07

Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu  Województwa –
Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 12 kwietnia 2007 r.


w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Podlaskiego do zaciągania zobowiązań wekslowych zabezpieczających prawidłową realizację wykonania umów dofinansowania projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych.

Na podstawie art. 70 ust.2 pkt. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z § 17 ust. 1 Statutu Województwa Podlaskiego, zarządza się, co następuje:


§ 1
Upoważnia się Zarząd Województwa Podlaskiego do zaciągania zobowiązań wekslowych poprzez wystawianie weksli in blanco (wraz z deklaracją wekslową) zabezpieczających prawidłową realizację umów dofinansowania projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki do treści