Zarządzenie Nr S/44/07 Sejmiku Województwa Podlaskiego Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Podlaskiego

ZARZĄDZENIE NR S/44/07

OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW
SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA -
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 12 kwietnia 2007r

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2007 rNa podstawie art.18 pkt.6 w związku z  art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1590; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 153 poz.1271   i Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 162 poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz.1206) oraz art. 165 ust. 1 ustawy z 30 czerwca  2005r. o finansach publicznych (Dz.U.  Nr 249 poz.2104 oraz z 2006r Nr 45 poz.319, Nr 45 poz.708, Nr 170 poz.1217, Nr 170 poz.1218),  Sejmik Województwa Podlaskiego zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 221.491 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 332.011 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zmniejszyć wydatki budżetu  o kwotę 5.215.491 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększyć wydatki budżetu  o kwotę 1.081.111 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009”, w załączniku Nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2007r.” oraz w załączniku Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do Zarządzenia Nr S/32/07 z dnia 30 marca 2007 roku zgodnie z załącznikem Nr 4, 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.” zgodnie z załącznikem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007r.” do Zarządzenia Nr S/32/07 z dnia 30 marca 2007 roku.

§ 6. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Budżet Województwa po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:
1. Dochody budżetu: 238.578.693 zł w tym:
1) Dział 630 „Turystyka” po zmianach – 13.500 zł
2) Dział 750 „Administracja publiczna” po zmianach – 3.447.429 zł
3) Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” po zmianch – 221.491 zł
4) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” po zmianach- 311.020 zł
2. Wydatki budżetu –  348.948.263 zł w tym:
1) Dział 600 „Transport i łączność” po zmianach – 100.403.604 zł
2) Dział  630 „Turystyka” po zmianach – 407.500 zł
3) Dział 750 „Administracja publiczna” po zmianach – 40.946.445 zł
4) Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” po zmianch – 221.491 zł
5) Dział  900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” po zmianach – 311.020 zł
3. Deficyt budżetu województwa w wysokości 110.369.570 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie 8.422.408 zł
2) zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 101.928.862 zł
3) wolnych środków w kwocie 18.300 zł

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Zarządowi Województwa.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki do treści