Zarządzenie Nr S/42/07 Sejmiku Województwa Podlaskiego Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Podlaskiego

ZARZĄDZENIE  NR S/42/07

z dnia 12 kwietnia 2007 r.

OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA-
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich


Na podstawie art. 18 pkt 20 w związku z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1206 i z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658) oraz art. 39 ust. 2  i ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89), zarządza się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się zmiany w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich, uchwalone przez Radę Społeczną uchwałą nr 5/2007 z dnia 1 marca 2007 r.:
1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Siedzibą Zakładu jest miejscowość Baciki Średnie 68, 17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie.”
2) w §  4 pkt 2 oraz pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 z późn.zm.),
 3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.)”
3) w §  5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do zadań Zakładu należy:
1) udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży przebywających w Zakładzie, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji oraz zapewnienie im środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia, a także opieki w czasie organizowanych zajęć kulturalno-rekreacyjnych,
2) prowadzenie działalności w zakresie produkcji rolniczej.”
4) w § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy:
1) Zastępcy dyrektora ds. lecznictwa,
2) Głównego Księgowego,
3) Przełożonej Pielęgniarki.”
§ 2. Tekst jednolity statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.