Zarządzenie Nr S/41/07 Sejmiku Województwa Podlaskiego Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Podlaskiego

ZARZĄDZENIE  NR S/41/07

z dnia 12 kwietnia 2007 r.

OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA-
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na sfinansowanie udziału własnego Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku 
w projekcie „Zapobiegajmy, walczmy, wygrywajmy – Powstanie Podlaskiego Centrum Edukacji Onkologicznej w Białymstoku”

 


Na podstawie art. 18 pkt 20 w związku z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Podlaskiego (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. 102, poz. 1055, Nr 116. poz. 1206 i z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658) oraz §10 pkt 1 Statutu Województwa Podlaskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIV/131/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 stycznia 2004 r. (Dz.Urz. Województwa Podlaskiego Nr 13, poz. 270 i z 2006 r. Nr 242, poz. 2356) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W celu umożliwienia Białostockiemu Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku rozpoczęcia procedury ubiegania się o dofinansowanie projektu „Zapobiegajmy, walczmy, wygrywajmy – Powstanie Podlaskiego Centrum Edukacji Onkologicznej w Białymstoku” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, postanawia się sfinansować udział własny Zakładu w tym projekcie w kwocie 518.100 zł (słownie: pięćset osiemaście tysięcy sto złotych).
2. Środki finansowe w wysokości 518.100 zł zostaną zabezpieczone w budżecie Województwa Podlaskiego na 2008 rok.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.