Zarządzenie Nr S/39/07 Sejmiku Województwa Podlaskiego Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Podlaskiego

ZARZĄDZENIE  NR S/39/07

z dnia 12 kwietnia 2007 r.

OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA-
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO


w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na finansowanie udziału własnego Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży w projekcie
„ Wdrożenie rozwiązań kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem możliwości płynących z hipoterapii wraz z modernizacją Ośrodka Rehabilitacji Dziennej w Kisielnicy”

Na podstawie art. 18 pkt 20 w związku z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Podlaskiego (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. 102, poz. 1055, Nr 116. poz. 1206 i z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658)  związku z §10 pkt 1 Statutu Województwa Podlaskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIV/131/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 stycznia 2004 r. (Dz.Urz. Województwa Podlaskiego Nr 13, poz. 270 i z 2006 r. Nr 242, poz. 2356) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W celu umożliwienia Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży rozpoczęcia procedury ubiegania się o dofinansowanie projektu „Wdrożenie rozwiązań kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych
z wykorzystaniem możliwości płynących z hipoterapii wraz z modernizacją Ośrodka Rehabilitacji Dziennej w Kisielnicy” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, postanawia się sfinansować udział własny Szpitala w tym projekcie w kwocie 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
2. Środki finansowe w wysokości 500.000 zł, zostaną zabezpieczone w budżecie Województwa Podlaskiego na 2008 rok.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.
§ 3. Traci moc zarządzenie  nr S/27/07 z dnia 21 marca 2007 r.Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa - Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na współfinansowanie udziału własnego Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży w projekcie „ Modernizacja budynku Ośrodka Rehabilitacji Dziennej w Kisielnicy”.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.