Zarządzenie Nr S/37/07 Sejmiku Województwa Podlaskiego Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Podlaskiego

ZARZĄDZENIE NR S/37/07

z dnia 12 kwietnia 2007 r.

OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA – SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

zmieniające uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej o zasięgu wojewódzkim

Na podstawie art. 18 pkt 20 w związku z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1206 i z 2006 r. Nr 126, poz. 875i Nr 227, poz. 1658) oraz art. 45 ust. 1 pkt 2 lit. „c” ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89), zarządza się co następuje:
§ 1. W § 1 uchwały nr XXXVIII/493/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej o zasięgu wojewódzkim, wprowadza się  następujące zmiany:
1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku:
a) Pana Pawła Mytnika,
b) Panią Elżbietę Zaman,
c) Pana Władysława Gniewkowskiego,
d) Pana Edwarda Stachurskiego,
e) Pana Stanisława Sulkowskiego,
f) Panią Halinę Komaszyło,
g) Pana Marka Kozłowskiego,
h) Panią Kornelię Gromko,
i) Pana Stanisława Kuleszę,
j) Pana Lecha Rutkowskiego,
k) Pana Edmunda Suchodolskiego,
l) Panią Annę Brzostowską”

2) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) do Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku:
a) Pana Janusza Grajpera,
b) Pana Janusza Chojnowskiego,
c) Pana Ryszarda Leśniewicza,
d) Pana Henryka Grzesiaka,
e) Pana Tadeusza Moniuszko,
f) Panią Mariolę Sulkowską
g) Pana Andrzeja Mazurka,
h) Pana Lecha Pileckiego,
i) Pana Zbigniewa Brożka,
j) Pana Józefa Nowaka,
k) Panią Beatę Błaszczyk”
3) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) do Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc
w Białymstoku:
a) Panią Małgorzatę Tekień,
b) Panią Joannę Chilmon,
c) Pana Lecha Rutkowskiego.
d) Pana Jana Zalewskiego”
4) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) do Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku:
a) Pana Kazimierza Dudzińskiego,
b) Panią Mirosławę Jaroszewicz-Łojewską,
c) Pana Rafała Szokal-Egird”
5) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku:
a) Panią Bożenę Granacką,
b) Panią Danutę Brańską,
c) Pana Romualda Wiszniewskiego”
6) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) do Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Stanisława Deresza w Choroszczy:
a) Panią Elizę Elżbietę Jurgiel,
b) Pana Józefa Wszeborowskiego,
c) Pana Marka Żmujdzina,
d) Pana Ryszarda Woronowicza,
e) Panią Ewę Szokal Egird”
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.