Zarządzenie Nr S/36/07 Sejmiku Województwa Podlaskiego Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Podlaskiego

ZARZĄDZENIE  NR S/36/07

z dnia 30 marca 2007 roku

OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA – SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

w sprawie  nadania  statutu Ośrodkowi „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach

 Na podstawie art. 18 pkt 20 w związku z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i  Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658) oraz  § 10 pkt 2 Statutu Województwa Podlaskiego, w związku z  art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2981, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658), uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Nadaje się statut Ośrodkowi „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Statut Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach,  uzgodniony został z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.