Zarządzenie Nr S/35/07 Sejmiku Województwa Podlaskiego Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Podlaskiego

ZARZĄDZENIE  NR S/35/07

z dnia 30 marca 2007 r.

OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA-
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na dofinansowanie udziału własnego Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Stanisława Deresza w Choroszczy w projekcie „Budowa sieci strukturalnej na terenie Szpitala w Choroszczy na podstawie projektu wykonawczego okablowania strukturalnego budynków SPP ZOZ w Choroszczy”

Na podstawie art. 18 pkt 20 w związku z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Podlaskiego (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. 102, poz. 1055, Nr 116. poz. 1206 i z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658) oraz §10 pkt 1 Statutu Województwa Podlaskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIV/131/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 stycznia 2004 r. (Dz.Urz. Województwa Podlaskiego Nr 13, poz. 270 i z 2006 r. Nr 242, poz. 2356) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W celu umożliwienia Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. Stanisława Deresza w Choroszczy rozpoczęcia procedury ubiegania się o dofinansowanie projektu „ Budowa sieci strukturalnej na terenie Szpitala w Choroszczy na podstawie projektu wykonawczego okablowania strukturalnego budynków SPP ZOZ w Choroszczy” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, postanawia się sfinansować udział własny Szpitala w tym projekcie w kwocie 475.000 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
2. Środki finansowe w wysokości 475.000 zł zostaną zabezpieczone w budżecie Województwa Podlaskiego na 2008 rok.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.