Zarządzenie Nr S/33/07 Sejmiku Województwa Podlaskiego Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Podlaskiego

ZARZĄDZENIE NR S/33/07

z dnia 30 marca 2007 r.

OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA –
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

w sprawie wyrażenia zgody na  udzielenie bonifikaty przy sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Stołecznej

Na podstawie art. 18 pkt 20 w związku z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658) oraz art. 68 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2000 r. Nr 6, poz. 70 i z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601) w związku z § 7 ust. 3 uchwały Nr XXII/246/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Zarząd Województwa Podlaskiego 30 % bonifikaty od ceny zabudowanej nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Stołecznej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2285/1 o pow. 0.1582 ha, stanowiącej własność Województwa Podlaskiego, dla której w Sądzie Rejonowym IX Wydziale Ksiąg Wieczystych w Białymstoku prowadzona jest księga wieczysta Kw 120507, zbywanej w drodze bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa – Ośrodka Diagnostyczno – Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.