Zarządzenie Nr S/32/07 Sejmiku Województwa Podlaskiego Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Podlaskiego

ZARZĄDZENIE NR S/32/07

OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJE ORGANÓW
SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA –
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 30 marca 2007 roku

w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na rok 2007.

Na podstawie art. 18 pkt. 6 i pkt. 19 lit. d w związku z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Dz. U. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, Dz. U z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu województwa w wysokości 238.190.509 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu województwa w wysokości 352.804.979 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 184.501.290 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu województwa w wysokości 114.614.470 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie 8.422.408 zł,
2) zaciąganych pożyczek na prefinansowanie w kwocie 106.173.762 zł,
3) wolnych środków w kwocie 18.300 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 124.761.222 zł, rozchody w wysokości 10.146.752 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Rozchody w kwocie 10.146.752 zł zostaną sfinansowane kredytem bankowym

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 1.140.000 zł,
2) celową w wysokości 8.875.898 zł, z przeznaczeniem na:
a) wynagrodzenia i pochodne w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 310.743 zł,
b) inwestycje w służbie zdrowia w kwocie 4.630.000 zł,
c) pokrycie wkładu własnego na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Funduszy Strukturalnych w kwocie 1.935.155 zł
d) inwestycje w zakresie dróg 1.200.000 zł
e) utworzenie biura projektowego w ramach jednostki budżetowej – Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w kwocie 800.000 zł

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 1.000.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.000.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 30.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody 9.603.000 zł, wydatki 9.603.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: przychody 1.071.650 zł; wydatki 1.079.323 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe:
1) z tytułu dopłaty do kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich 12.200.000 zł;
2) z tytułu dopłaty do przewozów autobusowych 18.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje podmiotowe dla:
1) wojewódzkich instytucji kultury na łączną kwotę 22.979.838 zł,
2) innych podmiotów w wysokości 4.165.651 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Dotacje celowe na zadania własne województwa realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 44.695.625 zł, zgodnie załącznikiem nr 11.

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości:
1) przychody 3.270.000 zł,
2) wydatki 3.490.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1) przychody 1.458.000 zł,
2) wydatki 2.327.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 114.596.170 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 10.146.752 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Województwa do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania województwa i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 5.000.000 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków
w ramach rozdziału między paragrafami, z wyjątkiem kwot dotacji i zwiększenia środków na wynagrodzenia podległym jednostkom organizacyjnym oraz wydatków inwestycyjnych,
5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000 zł,
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu województwa na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 13. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zarządowi Województwa.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
 

 

Załączniki do treści