Zarządzenie Nr S/31/07 Sejmiku Województwa Podlaskiego Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Podlaskiego

Zarządzenie Nr S/31/07

OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA
- SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 21 marca 2007 r.

w sprawie uzgodnienia podziału na obwody łowieckie.

Na podstawie art. 18 pkt 20 w związku z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, Dz. U. 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Dz. U. Nr 227 poz. 1658) w związku z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie
( Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 i Nr 175, poz. 1462, Dz. U. z 2006 r. Nr 220 poz. 1600)
– zarządza się, co następuje:

§ 1.Uzgadnia się podział Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie określony Uchwałą Nr 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie „Podziału województwa na obwody łowieckie”, stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia, w części dotyczącej przebiegu granic tych obwodów łowieckich w obrębie Województwa Podlaskiego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki do treści