Zarządzenie Nr S/30/07 Sejmiku Województwa Podlaskiego Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Podlaskiego

ZARZĄDZENIE NR S/30/07

z dnia 21 marca 2007 r.

OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA – SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

zmieniające uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej działającej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

Na podstawie art. 18 pkt 20 w związku z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1206 i z 2006 r. Nr 126, poz. 875i Nr 227, poz. 1658) oraz art. 45 ust. 1 pkt 2 lit. „c” ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89), zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXII/244/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 15 listopada 2004 r. . w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej działającej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach wprowadza się następującą zmianę:
§ 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Wybiera się następujących przedstawicieli do składu rady społecznej działającej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach:
1) Pana Kazimierza Urynowicza,
2) Panią Elżbietę Arciszewską,
3) Panią Justynę Matulewicz-Gilewicz,
4) Panią Elżbietę Borkowską,
5) Pana Józefa Stankiewicza,
6) Pana Marka Wierzbińskiego,
7) Pana Dariusza Szkiłądź,
8) Pana Bogusława Kretowicza.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.