Zarządzenie Nr S/29/07 Sejmiku Województwa Podlaskiego Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Podlaskiego

ZARZĄDZENIE NR S/29/07

z dnia 21 marca 2007 r.

OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA – SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

zmieniające uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do składów rad społecznych działających przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Rehabilitacji w Suwałkach i Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

Na podstawie art. 18 pkt 20 w związku z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1206 i z 2006 r. Nr 126, poz. 875i Nr 227, poz. 1658) oraz art. 45 ust. 1 pkt 2 lit. „c” ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89), zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/341/05 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie wyboru przedstawicieli do składów rad społecznych działających przy  Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Rehabilitacji w Suwałkach i Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży wprowadza się następującą zmianę:
§ 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Wybiera się następujących przedstawicieli do składu rady społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Rehabilitacji
w Suwałkach:
1) Pana Grzegorza Wiśniewskiego,
2) Panią Hannę Słuchocką,
3) Panią Halinę Ślimko,
4) Panią Barbarę Wierzbicką,
5) Pana Czesława Palucha.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.