Zarządzenie Nr S/28/07 Sejmiku Województwa Podlaskiego Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Podlaskiego

ZARZĄDZENIE NR S/28/07

z dnia 21 marca 2007 r.

OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA – SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

zmieniające uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do składów rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej o zasięgu wojewódzkim

Na podstawie art. 18 pkt 20 w związku z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1206 i z 2006 r. Nr 126, poz. 875i Nr 227, poz. 1658) oraz art. 45 ust. 1 pkt 2 lit. „c” ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89), zarządza się co następuje:

§ 1. W § 1 uchwały nr VIII/69/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 2 czerwca 2003r. w sprawie wyboru przedstawicieli do składów rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej o zasięgu wojewódzkim, zmienionej uchwałą Nr XV/142/04 z dnia 23 lutego 2004 r., uchwałą nr XXIII/257/04 z dnia 29 listopada 2004 r., uchwałą Nr XXIV/275/04 z dnia 21 grudnia 2004 r., uchwałą nr XXX/377/05 z dnia 29 sierpnia 2005 r., uchwałą nr XXXI/383/05 z dnia 29 września 2005 r. i uchwałą nr XXXVI/463/06 z dnia 27 lutego 2006 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) do Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach:
a) Pana Stanisława Kochańskiego,
b) Panią Wiesławę Bezdziecką,
c) Grzegorza Mackiewicza,
d) Pana Leszka Dec,
e) Panią Alicję Korneluk-Sadzyńską,
f) Pana Tadeusza Szymańczyka,
g) Panią Jadwigę Mariolę Szczypiń,
h) Pana Jana Stanisława Kap”
2) pkt 10  otrzymuje brzmienie:
„10) do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach:
a) Pana Macieja Smarżewskiego,
b) Pana Artura Łuniewskiego,
c) Pana Dariusza Górskiego,
d) Panią Walentynę Ułanowicz,
e) Panią Krystynę Łukaszewicz”

3) pkt  12 otrzymuje brzmienie:
„12) do Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach:
a) Pana Zdzisława Koncewicza,
b) Panią Barbarę Dąbrowską-Szmulik,
c) Pana Szczepana Ołdakowskiego”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.