Zarządzenie Nr S/26/07 Sejmiku Województwa Podlaskiego Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Podlaskiego

Zarządzenie Nr  S /26/07

OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJE ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA
Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 21  marca  2007 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Na podstawie art. 18 pkt 20 i art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U.z 2003 r.  Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206,  Dz. U. z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658) i art. 413 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902; Nr 170, poz. 1217; Nr 169, poz. 1199; Nr 249, poz. 1832; Dz. U. z 2007 r. Nr 21, poz. 124) Sejmik Województwa Podlaskiego zarządza, co następuje:

§ 1. Powołuje się Panią Joannę Szczepańską - przedstawiciela ministra właściwego do spraw środowiska na przewodniczącą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.