Zarządzenie Nr S/24/07 Sejmiku Województwa Podlaskiego Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Podlaskiego

ZARZĄDZENIE NR S/24/07

OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA – SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 21 marca 2007 r.

w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przeznaczenia na nie środków PFRON w 2007 r.

Na podstawie art. 18 pkt  20 w związku z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z  2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658) oraz art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776, Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 156, poz. 1019, Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 162, poz 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90 poz. 1001, Nr 95, poz.1101, Nr 111 poz.1280, z 2000 r. Nr 48 poz. 550, Nr 119 poz. 1249, z 2001 r. Nr 39 poz. 459, Nr 125 poz. 1368, Nr 129 poz. 1444, Nr 154 poz. 1792, Nr 100 poz. 1080, Nr 154 poz. 1800, z 2002 r. Nr 169 poz. 1387, Nr 200 poz. 1679 i 1683, Nr 241 poz. 2074, z 2003 r. Nr 7 poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217, Nr 228, poz. 2262, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 44, poz. 422, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366, Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 63, poz. 440, Nr 94, poz. 651 i Nr 170, poz. 1217)  zarządza się co następuje:

§ 1. Określa się zadania Samorządu Województwa Podlaskiego realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
1) udzielanie pomocy zakładom pracy chronionej w części określonej art. 32 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  tj.:
a) zwrot kosztów za szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych, w związku z koniecznością zmiany profilu produkcji,
b) jednorazowa pożyczka w celu ochrony istniejących w zakładzie miejsc pracy osób niepełnosprawnych,
2) dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

§ 2. Na realizację zadań określonych w § 1 przeznacza się ze środków PFRON kwotę
w wysokości 1.303.760,00 zł w tym:
1) na zadanie określone w § 1 pkt. 1 kwotę w wysokości 200.000,00 zł,
2) na zadanie określone w § 1 pkt. 2 kwotę w wysokości 1.103.760,00 zł.

§ 3. Podział środków finansowych w ramach kwot określonych na poszczególne zadania, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 niniejszego zarządzenia zostanie dokonany odrębnymi zarządzeniami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.