Zarządzenie Nr S/23/07 Sejmiku Województwa Podlaskiego Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Podlaskiego

ZARZĄDZENIE NR S/23/07

OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA – SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 21 marca 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny niezabudowanej nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Mickiewicza

Na podstawie art. 18 pkt 20 w związku z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658) oraz art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2000 r. Nr 6, poz. 70 i z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601), zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przyjęcie, na rzecz Województwa Podlaskiego, darowizny niezabudowanej nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Mickiewicza, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 11394 o powierzchni 0.1632 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, posiadającej urzadzoną księgę wieczystą Kw 51284.

§ 2. Darowizna nieruchomości, o której mowa w § 1, zostaje przyjęta w celu rozbudowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.