Zarządzenie Nr S/22/07 Sejmiku Województwa Podlaskiego Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Podlaskiego

ZARZĄDZENIE NR  S/ 22 /07

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 9 marca 2007 r.

w sprawie skargi na sposób przyznawania stypendium   w dziedzinie twórczości artystycznej, uczniom uzdolnionym artystycznie przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

Na podstawie art. 18 pkt 20 w związku z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,  poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658/ w związku z art. 229 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr. 98, poz. 1071 z późn. zm./ zarządzam, co następuje:


§ 1.Postanawiam  uznać skargę dotyczącą zarzutów wobec Zarządu Województwa Podlaskiego za bezzasadną.
(Uzasadnienie niniejszego zarządzenia zawiera załącznik.)

§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do treści