Zarządzenie S/19/07 SEJMIKU WOJ. PODLASKIEGO OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJ. PODLASKIEGO z dnia 26 lutego 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR S/19/07
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 26 lutego 2007 r.


w sprawie skargi na prowadzone przez Marszałka Województwa Podlaskiego postępowanie administracyjne w zakresie wydania zainteresowanemu zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

     Na podstawie art. 18 pkt 20 w związku z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz.1658/ w związku z art. 229 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ zarządzam co następuje:


§ 1. Postanawiam uznać skargę dotyczącą zarzutów wobec Marszałka Województwa Podlaskiego za bezzasadną.
(Uzasadnienie niniejszego zarządzenia zawiera załącznik.)

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Załącznik do zarządzenia Nr S/19/07
Sejmiku Województwa Podlaskiego
osoby pełniącej funkcję organów
samorządu województwa podlaskiego
z dnia 26 lutego 2007 r.


UZASADNIENIE

Sejmik Województwa Podlaskiego - Osoba pełniąca funkcję organów samorządu województwa podlaskiego po rozpatrzeniu skargi    i po zapoznaniu się z materiałami dołączonymi do sprawy uznaję powyższą skargę za nieuzasadnioną i stwierdzam, że Marszałek Województwa Podlaskiego działał i działa w tej sprawie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Z dokumentów dołączonych do sprawy wynika, że Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego do podjęcia decyzji o wydaniu zezwolenia słusznie i zasadnie, zgodnie z obowiązującym prawem zażądał od zainteresowanego uzupełnienia dokumentacji, czyli przedmiotowego uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi na korzystanie z przystanku „Białystok Dojlidy”. Jest to jeden z koniecznych załączników wniosku o wydanie lub zmianę zezwolenia. Pomimo kilkakrotnego wzywania o uzupełnienie dokumentacji, informując o stosownych przepisach prawnych w tym zakresie, skarżący - przewoźnik takiego uzgodnienia nie dostarczył.
W związku z nieuzupełnieniem dokumentacji Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego miał prawo pozostawić wniosek – skargę bez rozpatrzenia, o czym powiadomiono zainteresowanego odrębnym pismem. Działanie to nie pozbawia skarżącego przymiotu strony.
Ponadto stoję na stanowisku, iż decyzja Urzędu Marszałkowskiego w przedmiotowej sprawie nie ogranicza możliwości działania  w ubieganiu się o przyznanie zezwolenia na wykonywanie usług transportowych osób o ile zainteresowany uzupełni wymaganą dokumentację i złoży nowy wniosek.