Zarządzenie S/18/07 SEJMIKU WOJ. PODLASKIEGO OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJ. PODLASKIEGO z dnia 23 lutego 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR S/18/07
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA
z dnia 23 lutego 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

    Na podstawie art. 18 pkt 20 w zw. z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568,z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658), oraz art. 39 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 30 sierpnia 1991 r o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255, poz. 256, Nr 84, poz. 935, z 2000 r.  Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, poz. 1383 i  poz. 1384, Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i poz. 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420, Nr 249, poz. 2104, Nr 239, poz. 2020, z 2006 r. Nr 75, poz. 518, Nr 143, poz. 1032, Nr 191, poz. 1410 i Nr 220, poz. 1600), zarządza się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się zmianę w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, uchwaloną przez Radę Społeczną uchwałą nr 1/2007 z dnia 12 lutego 2007 r. polegającą na nadaniu w § 10 ust. 1 pkt 1 lit. „s” brzmienia:
                
           „s) Anestezjologii i Intensywnej Terapii”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.