Uchwała Nr XXX/271/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 2016-11-30

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku”
Numer XXX/271/16
Data wydania 2016-11-30