Uchwała Nr XV/124/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 2015-10-26

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku”
Departament Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego
Numer XV/124/15
Data wydania 2015-10-26