Uchwała Nr XIX/206/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 2008-06-30

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu przyznawania oraz noszenia.
Departament Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego
Numer XIX/206/08
Data wydania 2008-06-30

Uchwała  Nr XIX/206/ 08
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 30 czerwca 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego, ustalenia jej wzoru, 
zasad i trybu przyznawania oraz noszenia.

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) w związku z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r.  o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm. 2)), uchwala się, co następuje:
§ 1.
W Regulaminie Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/510/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu przyznawania oraz noszenia (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 201, poz. 1950 oraz z 2007r. Nr 118, poz. 1063) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1.  otrzymuje brzmienie :
„§ 1. Odznakę Honorową Województwa Podlaskiego, zwaną dalej „Odznaką”, przyznaje się osobom fizycznym, osobom prawnym, w tym jednostkom samorządu terytorialnego i jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej, zwanych dalej „podmiotami nie będącymi osobami fizycznymi”, które całokształtem działalności publicznej, społecznej i zawodowej, wybitnie zasłużyły się dla  Województwa Podlaskiego poprzez pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także poprzez pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej,  pobudzanie aktywności gospodarczej, podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń oraz kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego”.
2) w § 6 skreśla się ust.3 .
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

_____________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 123, poz. 1353.