Uchwała Nr XXXIX/510/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 3 lipca 2006r.

Uchwała Nr XXXIX/510/06
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 3 lipca 2006 r.


w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu przyznawania oraz noszenia


Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206) w związku z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z 1998 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353), uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustanawia się Odznakę Honorową Województwa Podlaskiego przyznawaną za wybitne zasługi na rzecz Województwa Podlaskiego.

§ 2. Wizerunek graficzny i opis Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego dla osób fizycznych stanowi załącznik Nr 1 do uchwały, zaś wizerunek graficzny i opis Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego dla podmiotów nie będących osobami fizycznymi stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się zasady i tryb przyznawania oraz noszenia Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego zawarte w regulaminie, stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się wzory wniosków o przyznanie Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego oraz wzory dyplomu i legitymacji, stanowiące odpowiednio załączniki nr 4, 5, 6 i 7 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXII/403/05 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia
7 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia projektu wzoru Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego, wzoru dyplomu i legitymacji, zasad i trybu jej przyznawania oraz sposobu noszenia, zmieniona uchwałą NR XXXVI/464/06 z dnia 27 lutego 2006 r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.