Uchwała Nr XXXIV/426/05 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/426/05
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 21 grudnia 2005

w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2006 rok

      Na podstawie art.18 pkt.6 i pkt.19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Dz. U. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206) i art. 48, 109, 112 ust. 2, art. 116, 117, 122, 124 i 128 ust. 2 oraz art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz.1851 oraz z 2004 r. Dz. U. 19, poz. 177, Nr 90, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703; z 2005 r. Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz. 565) Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) Dochody budżetu województwa w kwocie 179.326.513 zł, w tym: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18.864.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 121.000 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 1A
2) Wydatki budżetu województwa w kwocie 234.236.154 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18.864.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3) Pokrycie deficytu budżetu województwa w wysokości 54.909.641 zł nastąpi poprzez:
4) zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 13.282.752 zł,
5) zaciągnięcie pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa w kwocie 41.626.889 zł.
6) Spłata rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, a przypadających do spłaty w roku 2006 w kwocie 6.500.000 zł zostanie sfinansowana długoterminowym kredytem bankowym

§ 2. Ustala się plan przychodów w kwocie 61.409.641 zł i rozchodów budżetu województwa w kwocie 6.500.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się:

1) rezerwę ogólną w kwocie 2.151.700 zł
2) rezerwę celową w kwocie 8.169.800 zł, jako zabezpieczenie wkładu własnego na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Funduszy Strukturalnych

§ 4. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

1) Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 r. oraz środków na ich realizację w kwocie 69.701.728 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2) Upoważnia się Zarząd do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów, ujętych w zał. Nr 5, do kwoty granicznej nieprzekraczającej jednorazowo 5.000.000 zł.

§ 5. Ustala się:

1) Plan przychodów gospodarstw pomocniczych w kwocie 9.850.000 zł, kosztów gospodarstw pomocniczych w kwocie 9.840.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2) Plan przychodów dochodów własnych w kwocie 1.082.350 zł, wydatków dochodów własnych  w kwocie 1.084.300 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3) Dotacje dla wojewódzkich instytucji kultury w łącznej kwocie 19.747.832 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 8.
4) Dotacje dla innych podmiotów w kwocie 51.090.875 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 9.
5) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 65.359.066 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 6. Ustala się:

1) Plan przychodów Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 2.550.000 zł, plan wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 2.660.000 zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 11.
2) Plan przychodów Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 1.457.000 zł, plan wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 1.694.000zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 12.

§ 7.

1) Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 19.782.752 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 13.282.752 zł i spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, a przypadających do spłaty w roku 2006 w kwocie 6.500.000 zł oraz pożyczkę na prefinansowanie z budżetu państwa w kwocie 41.626.889 zł.
2) Przewiduje się spłatę kredytu z dochodów budżetowych województwa oraz pożyczki ze środków otrzymanych z tytułu refundacji wydatków w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
3) Upoważnia się Zarząd Województwa do zawarcia umowy pożyczki oraz umowy kredytowej zgodnie z treścią ust. 1.

§ 8. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu województwa stanowiącą załącznik Nr 13 i Nr 14.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Województwa do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału między paragrafami, z wyjątkiem kwot dotacji i zwiększenia środków na wynagrodzenia podległym jednostkom organizacyjnym oraz wydatków inwestycyjnych.

§ 10.

1) Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Województwa w roku budżetowym w kwocie 5.000.000 zł.
2) Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Zarząd Województwa w roku budżetowym w kwocie 3.000.000 zł.
3) Pożyczki, kredyty, poręczenia i gwarancje wymienione w punktach 1-2 mogą być zaciągnięte i udzielane po zasięgnięciu opinii właściwej komisji.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Województwa do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku budżetu województwa,
2) zaciągania długu (zobowiązań) oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (Plan wydatków budżetu), załączniku Nr 3 (Plan przychodów i rozchodów),
3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 5.000.000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załączniki do treści

 • Zalacznik_1.htm (HTM, 108,14 KB)

  Załącznik Nr 1 do uchwały NR XXXIV/426/05

 • Zalacznik_10.htm (HTM, 30,93 KB)

  Załącznik Nr 10 do uchwały NR XXXIV/426/05

 • Zalacznik_11.htm (HTM, 47,1 KB)

  Załącznik Nr 11 do uchwały NR XXXIV/426/05

 • Zalacznik_12.htm (HTM, 43,11 KB)

  Załącznik Nr 12 do uchwały NR XXXIV/426/05

 • Zalacznik_13.htm (HTM, 39,02 KB)

  Załącznik Nr 13 do uchwały NR XXXIV/426/05

 • Zalacznik_14.htm (HTM, 86,21 KB)

  Załącznik Nr 14 do uchwały NR XXXIV/426/05

 • Zalacznik_1A.htm (HTM, 34,23 KB)

  Załącznik Nr 1A do uchwały NR XXXIV/426/05

 • Zalacznik_2.htm (HTM, 259,13 KB)

  Załącznik Nr 2 do uchwały NR XXXIV/426/05

 • Zalacznik_3.htm (HTM, 24,8 KB)

  Załącznik Nr 3 do uchwały NR XXXIV/426/05

 • Zalacznik_4.htm (HTM, 99,06 KB)

  Załącznik Nr 4 do uchwały NR XXXIV/426/05

 • Zalacznik_5.htm (HTM, 240,72 KB)

  Załącznik Nr 5 do uchwały NR XXXIV/426/05

 • Zalacznik_6.htm (HTM, 27,75 KB)

  Załącznik Nr 6 do uchwały NR XXXIV/426/05

 • Zalacznik_7.htm (HTM, 45,64 KB)

  Załącznik Nr 7 do uchwały NR XXXIV/426/05

 • Zalacznik_8.htm (HTM, 28,66 KB)

  Załącznik Nr 8 do uchwały NR XXXIV/426/05

 • Zalacznik_9.htm (HTM, 51,07 KB)

  Załącznik Nr 9 do uchwały NR XXXIV/426/05