Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego z kwietnia 2004 roku

Numer uchwały  Uchwała dotyczy 
UCHWAŁA NR XVII/171/04 Z DNIA 26 KWIETNIA 2004 R. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Podlaskiego z tytułu wykonania budżetu województwa za 2003 r.
UCHWAŁA NR XVII/172/04 Z DNIA 26 KWIETNIA 2004 R. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Wysokie Mazowieckie
UCHWAŁA NR XVII/173/04 Z DNIA 26 KWIETNIA 2004 R. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2004 rok
UCHWAŁA NR XVII/174/04 Z DNIA 26 KWIETNIA 2004 R. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
UCHWAŁA NR XVII/175/04 Z DNIA 26 KWIETNIA 2004 R. w sprawie zatwierdzenia zmiany nazwy Białostockiego Ośrodka Onkologicznego im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku na Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku oraz zatwierdzenia zmian w statucie
UCHWAŁA NR XVII/176/04 Z DNIA 26 KWIETNIA 2004 R. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/120/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem w zakresie zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz zasad zbycia, wydzierżawiania lub wynajmowania majątku trwałego publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Podlaskiego
UCHWAŁA NR XVII/177/04 Z DNIA 26 KWIETNIA 2004 R. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przeznaczenia na nie środków PFRON
UCHWAŁA NR XVII/178/04 Z DNIA 26 KWIETNIA 2004 R. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Aktywizacji Zawodowej Bezrobotnych "DROGOWIEC"
UCHWAŁA NR XVII/179/04 Z DNIA 26 KWIETNIA 2004 R. w sprawie wyrażenia woli współdziałania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz promocji obszaru Zielone Płuca Polski z zachowaniem jego różnorodności i tożsamości kulturowej w ramach Porozumienia Zielone Płuca Polski