Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego z lutego 2004 roku

 Uchwała  Treść uchwały
UCHWAŁA NR XV/135/04
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 23 lutego 2004 r.
w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2004 rok.

UCHWAŁA NR XV/136/04
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 23 lutego 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli zadania.
UCHWAŁA NR XV/137/04
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia  23 lutego 2004 r.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2004”.
UCHWAŁA Nr XV/138/04
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Z dnia 23 lutego 2004 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie określenia kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na samorządy powiatowe woj. Podlaskiego z przeznaczeniem na finansowanie programów na rzecz aktywnego przeciwdziałania bezrobociu
UCHWAŁA NR  XV/139/04
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 23 lutego 2004 r.
w sprawie opinii nt. możliwości realizacji świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przez lekarza Jerzego Dmochowskiego
UCHWAŁA NR  XV/140/04
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 23 lutego 2004 r.
w sprawie opinii nt. możliwości realizacji świadczeń przez Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Pielęgniarską Małgorzaty Białej dla populacji 1160 uczniów
UCHWAŁA NR  XV/141/04
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 23 lutego 2004 r.
w sprawie opinii nt. możliwości realizacji świadczeń przez Podmiot Usługi Medyczne z zakresu medycyny szkolnej „Szkol-Med.” w Zambrowie dla populacji 5427 uczniów przez 5 higienistek szkolnych
UCHWAŁA NR XV/142/04
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 23 lutego 2004 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do składów rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej o zasięgu
wojewódzkim.
UCHWAŁA NR  XV/143/04
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 23 lutego 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podlaskiego
UCHWAŁA NR XV/144/04
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 23 lutego 2004 r.
w sprawie powierzenia wykonywania zadania Samorządu Województwa Podlaskiego z zakresu kultury i ochrony jej dóbr Powiatowi Hajnowskiemu
UCHWAŁA NR XV/145/04
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 23 lutego 2004 r.
w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Integracji i Polityki Społecznej w  Województwie Podlaskim na lata 2005-2010”