Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego - listopad 2004 - XXIII sesja

Numer uchwały:  Uchwała dotyczy:
UCHWAŁA NR XXIII/248/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Z DNIA 29 LISTOPADA 2004 R. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym Nr 5 z listy Nr 3 – Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD-UP.
UCHWAŁA NR XXIII/249/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Z DNIA 29 LISTOPADA 2004 R. zmieniająca uchwałę Nr V/35/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli sejmiku do rady nadzorczej wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
UCHWAŁA NR XXIII/250/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Z DNIA 29 LISTOPADA 2004 R. w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/02 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie powołania komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego
UCHWAŁA NR XXIII/251/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Z DNIA 29 LISTOPADA 2004 R. w sprawie powołania członków Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Białymstoku
UCHWAŁA NR XXIII/252/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Z DNIA 29 LISTOPADA 2004 R. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2004 rok
UCHWAŁA NR XXIII/253/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Z DNIA 29 LISTOPADA 2004 R. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego
w Białymstoku
UCHWAŁA NR XXIII/254/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Z DNIA 29 LISTOPADA 2004 R. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych
UCHWAŁA NR XXIII/255/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Z DNIA 29 LISTOPADA 2004 R. w sprawie przystąpienia do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Miasta Białegostoku
UCHWAŁA NR XXIII/256/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Z DNIA 29 LISTOPADA 2004 R. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
UCHWAŁA NR XXIII/257/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Z DNIA 29 LISTOPADA 2004 R. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do składów rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej o zasięgu wojewódzkim
UCHWAŁA NR XXIII/258/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Z DNIA 29 LISTOPADA 2004 R. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny nieruchomości położonej  w Białymstoku przy ul. Branickiego 3/5
UCHWAŁA NR XXIII/259/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Z DNIA 29 LISTOPADA 2004 R. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny na rzecz Starostwa Powiatowego w Łomży części zabudowanej nieruchomości w udziale wynoszącym  8518/11998 części,  położonej  w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 1, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 10 129 o pow. 0.0460 ha, stanowiącej zgodnie    z zapisem w KW Nr 26841 własność Województwa Podlaskiego.
UCHWAŁA NR XXIII/260/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Z DNIA 29 LISTOPADA 2004 R. w sprawie wytypowania przedstawiciela Sejmiku Województwa Podlaskiego do Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody.
UCHWAŁA NR XXIII/261/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Z DNIA 29 LISTOPADA 2004 R. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2005 roku”.
UCHWAŁA NR XXIII/262/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Z DNIA 29 LISTOPADA 2004 R. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/212/2000 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25 września 2000 r. w sprawie zasad ustalania diet i określenia stawek  za jeden kilometr przebiegu przy zwrocie kosztów przejazdu w podróży służbowej radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego.